Regulamin

Regulamin Serwisu Polski Portal Finansowy.pl

www.polski-portal-finansowy.pl

I. Informacje ogólne:

1. www.polski-portal-finansowy.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Bydgoskie Towarzystwo Finansowe  BTF Jarosław Intek ul. Cieszkowskiego 9/15 B, 85-052 Bydgoszcz, NIP 953-171-83-67, REGON 093128510.

2. Każda osoba fizyczna oraz podmiot gospodarczy, który korzysta z serwisu www.polski-portal-finansowy.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Serwis www.polski-portal-finansowy.pl jest stroną internetową pośredników finansowych i biznesowych B2B, B2C i prezentuje  informacje na temat wybranych zagadnień rynku kredytowego, finansowego, biznesowego itp.  Informacje i materiały w nim zawarte pochodzą od podmiotów oraz osób trzecich, dostarczycieli usługi finałowej dla klienta oraz od instytucji współpracujących z Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF lub ogólnodostępnych źródeł. Pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, fnansowych i innych.

Jako pośrednik instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF dostarczamy klientom informacji o najlepszych rozwiązaniach dopasowanych do ich sytuacji, doradzamy, pośredniczymy, wnioskujemy oraz doprowadzamy do finalizacji umowy pomiędzy instytucją finansową a klientem zgłaszającym się do nas.

Podmiot właścicielski oraz zarządzający stroną nie ingeruje i nie modyfikuje informacji otrzymanych od instytucji, z którymi współpracuje oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub oferty na każdym etapie, uzyskanej od Partnerów.

II. Odpowiedzialność użytkownika serwisu
1. Korzystanie z www.polski-portal-finansowy.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw portalowi www.polski-portal-finansowy.pl, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność właściciela www.polski-portal-finansowy.pl
1. Informacje zawarte w www.polski-portal-finansowy.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do czynienia decyzji kredytowych oraz zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych, o których mowa w tych informacjach. Są to informacje pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich czyli partnerów i instytucji współpracujących i uprawnionych do udostępniania takich informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje tutaj zawarte były rzetelne i aktualne, nie gwarantujemy jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności nie wynikającej z winy właściciela portalu i zarządzającego portalem i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie oraz za informacje pochodzące od innych osób.

Informujemy, że każda forma przez nas opisywana a dotycząca inwestowania, oszczędzania, lokowania środków pieniężnych obarczona jest ryzykiem, w konsekwencji wartość zaproponowanych inwestycji, lokat, oszczędzania może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy, odbiorcy finalni muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych u partnerów serwisu środków.
2. Wszelkie informacje publikowane przez www.polski-portal-finansowy.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji skutkujących zaciągnięciem powyższych zobowiązań finansowych, prosimy rzetelnie rozważyć swoją sytuację finansową, majątkową i materialną, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy uzyskanej od partnerów serwisu, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, prowizji, ryzyka, marży, terminów, warunków umów itp.

3. Informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, porady ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
4. Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.polski –portal-finansowy.pl, która jest stroną informacyjną pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego, finansowego, oraz szeroko pojętych usług związanych z funkcjonowaniem i kojarzeniem partnerów B2B oraz B2C.

IV. Reklama, informacja, linki oraz odnośniki do partnerów i instytucji współpracujących z Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF.
1. Nie ponosimy odpowiedzialności, gwarancji, rękojmi, za treść regulaminów, polityki prywatności, treść i formę informacji zawartych na stronach Partnerów i instytucji współpracujących z Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF.

V. Zastrzeżenia techniczne
Nie gwarantujemy bezpieczeństwa informacji elektronicznych przesyłanych poprzez portal www.polski-portal-finansowy.pl. Wszelkie transmisje drogą elektroniczną są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje w sposób elektroniczny na podany kontaktowy e-mail, newsletter, wniosek / formularz online.

VI. Prawa autorskie
1. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie www.polski-portal-finansowy.pl. w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronie www.polski-portal-finansowy.pl. a zostały zakupione lub są własnością właściciela lub zarządzającego portalem podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście i wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF Jarosław Intek przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa, doradztwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, bankiem, partnerem biznesowymi związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od właściciela portalu informacji o szeroko pojętym rynku finansowym oraz usługach B2B, B2C.

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF Jarosław Intek zarejestrowane i z siedzibą przy ul. Cieszkowskiego 9/15 B, 85-052 Bydgoszcz, NIP 953-171-83-67, REGON 093128510.

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez portal działalności w zakresie pośrednictwa, doradztwa finansowego, kojarzenia biznesowego B2B, B2C oraz w celu marketingu usług obcych lub własnych B2B, B2C, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania usług pośrednictwa oraz doradztwa finansowego. Mają Państwo całkowite prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem e-maila kontaktowego podanego na stronie internetowej www.polski-portal-finansowy.pl czyli: kontakt@polski-portal-finansowy.pl Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez portal usług informowania, pośrednictwa finansowego, obsługi B2B, B2C lub w celu marketingowym, handlowym w tym otrzymywanie informacji marketingowych lub / i handlowych prosimy o przesłanie odwołania za pośrednictwem e-mailowego formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej www.polski-portal-finansowy.pl czyli: kontakt@polski-portal-finansowy.pl

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez www.polski-portal-finansowy.pl usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie właścicielowi i zarządzającemu identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami  o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez portal, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do użytkownika informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez portal. Reklamacja przesyłana jest przez użytkownika poprzez e-mail: kontakt@polski-portal-finansowy.pl. Rozpatrujemy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. Po rozpatrzeniu reklamacji wysyłamy użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

2. Bydgoskie Towarzystwo Finansowe BTF zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest u zarządzającego serwisem i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane e-mailem na adres: kontakt@polski-portal-finansowy.pl.