Podczas gdy informacje z zakresu rachunkowości finansowej są obliczane poprzez odniesienie do ogólnych standardów rachunkowości finansowej, informacje z zakresu rachunkowości zarządczej są obliczane poprzez odniesienie do potrzeb kadry kierowniczej, często z wykorzystaniem systemów informacji zarządczej.
Koncentracja:
Rachunkowość finansowa koncentruje się na firmie jako całości.
Rachunkowość zarządcza dostarcza szczegółowych i zdezregowanych informacji o produktach, poszczególnych rodzajach działalności, działach, zakładach, operacjach i zadaniach.

Biuro księgowe tradycyjne a innowacyjne praktyki

Tradycyjny standardowy kosztorys (TSC), stosowany w księgowaniu kosztów, pochodzi z lat 20. XX wieku i jest obecnie stosowany centralną metodą w rachunkowości zarządczej, ponieważ jest stosowany w sprawozdawczości sprawozdań finansowych do wyceny rachunku zysków i strat oraz pozycji bilansowych, takich jak koszt sprzedanych towarów (COGS) i wycena zapasów.

Tradycyjny standardowy kosztorys musi być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP US) i w rzeczywistości bardziej harmonizuje się z odpowiedzią na wymogi rachunkowości finansowej niż z dostarczaniem rozwiązań dla księgowych zarządzających. Tradycyjne podejścia ograniczają się do definiowania zachowań kosztowych tylko w kategoriach wielkości produkcji lub sprzedaży.

Pod koniec lat 80. praktykowie księgowości i wychowawcy byli mocno krytykowani na podstawie tego, że praktyki z zakresu rachunkowości zarządczej (a tym bardziej program nauczania studentów księgowości) niewiele zmieniły się w ciągu ostatnich 60 lat, pomimo radykalnych zmian w środowisku biznesowym. Więcej informacji o ofercie biura księgowego na: Biuro rachunkowe Geltz.

biuro rachunkowe

W 1993 r. w oświadczeniu Komisji ds. Edukacji Rachunkowości nr 4 zwrócono się do członków wydziałów o poszerzenie wiedzy na temat rzeczywistej praktyki księgowej w miejscu pracy. Profesjonalne instytuty księgowe, być może obawiając się, że księgowi zarządzający będą coraz częściej postrzegani jako zbędni w organizacjach biznesowych, a następnie przeznaczają znaczne środki na rozwój bardziej innowacyjnych umiejętności dla księgowych zarządzających.

Biuro księgowe, o czym pamiętać

Analiza zmienności jest systematycznym podejściem do porównania rzeczywistych i budżetowych kosztów surowców i robocizny wykorzystanych w okresie produkcji. Choć większość firm produkcyjnych nadal stosuje pewną formę analizy wariancji, obecnie jest ona zazwyczaj stosowana w połączeniu z innowacyjnymi technikami, takimi jak analiza kosztów cyklu życia i kalkulacja kosztów działań, które są opracowywane z uwzględnieniem specyficznych aspektów nowoczesnego środowiska biznesowego.

Rachunek kosztów cyklu życia uwzględnia fakt, że zdolność menedżerów do wpływania na koszt wytworzenia produktu jest największa, gdy produkt jest jeszcze na etapie projektowania w fazie jego cyklu życia (tj. przed zakończeniem projektu i rozpoczęciem produkcji), ponieważ niewielkie zmiany w projekcie produktu mogą prowadzić do znacznych oszczędności kosztów wytworzenia produktów.